Projects

Nghiên cứu các luận điểm của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Modified: Sunday, October 18, 2015
Level scientific project: Đề tài cấp Bộ
Management-level scientific project: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chairman of scientific project: TS. Phan Phương Anh
Implementing Agency scientific project: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Time: 2011 - 2013

1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

- Đánh giá lại tính khoa học và tính thực tiễn của các luận điểm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc sau 15 năm thực hiện (1998-2013) nhằm đề xuất các sửa đổi và bổ sung luận điểm mới trong định hướng phát triển sự nghiệp văn hóa Việt Nam của Đảng trong thời kỳ tip theo.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của 5 quan điểm và 4 giải pháp của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém so với định hướng của văn bản Nghị quyết.

- Đề xuất những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong thời kỳ đổi mới đối với 5 quan điểm và 4 giải pháp nhằm định hướng tốt hơn sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kết cấu của Đề tài

Gồm 4 chương với các nội dung chính như sau:

Chương 1: Các quan điểm về phát triển văn hóa.

Chương 2: Thực trạng triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và các bài học kinh nghiệm.

Chương 3: Bài học từ mô hình phát triển văn hóa ở một số nước Đông Á và Đông Nam Á.

Chương 4: Bổ sung hoàn thiện các quan điểm và các nhóm giải pháp cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã nhận diện được các luận điểm cơ bản của Đảng về văn hóa thể hiện trong văn bản Nghị quyết thông qua việc xem xét lại bối cảnh ra đời (thực tiễn xã hội) và cơ sở lý luận của các luận điểm lý luận - phương pháp luận của Nghị quyết.

- Đề tài đã phân tích đánh giá hiệu lực của Nghị quyết sau 15 năm thực hiện; tổng kết quá trình triển khai Nghị quyết và đối chiếu công tác triển khai với các định hướng của Nghị quyết để nhận diện những mặt mạnh của Nghị quyết cũng như những điều còn bất cập trong định hướng về đường lối phát triển văn hóa của Đảng.

- Trên cơ sở phân tích bối cảnh thế giới và trong nước, đề tài đã nhận diện được những gì Việt Nam đang cần vươn tới về mặt chính sách văn hóa và qua việc đánh giá hiệu lực thực tế của Nghị quyết sau 15 năm thực hiện đề xuất những khuyến nghị khoa học nhằm tư vấn cho các cơ quan hữu quan quyết định duy trì hay sửa đổi Nghị quyết hay ban hành Nghị quyết mới về văn hóa.

4. Đánh giá

Đề tài đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.

Đề tài đã đưa ra được các kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh các luận điểm củaNghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, cung cấp một số luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối phát triển văn hóa. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng Nghị quyết mới về văn hóa trong thời gian sắp tới.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trần Thuỷ tổng hợp


Đề tài cấp Bộ

Tác động của các loại hình giải trí thông qua các phương tiện truyền thông mới đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Từ Thị Loan
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Trương Quốc Bình
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2013 - 2014
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Bùi Quang Thắng
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.