Projects

Xây dựng một số tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Modified: Monday, August 24, 2015
Level scientific project: Đề tài cấp Bộ
Management-level scientific project: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chairman of scientific project: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Implementing Agency scientific project: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Time: 2012-2013

1. Mục tiêu

Trên cơ sở tổng hợp các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực trạng lối sống trên thế giới và ở Việt Nam, đề tài đề xuất những giải pháp để vận hành bộ tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Kết cấu của đề tài

Gồm 3 chương với các nội dung chính như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam.

Chương 2: Tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương 3: Giải pháp vận hành bộ tiêu chí lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

3. Kết quả nghiên cứu

- Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và tổng kết tình hình thực tiễn để xây dựngbộ tiêu chí về lối sống của con người Việt Nam. Trên thế giới hiện nay đang phổ biến 3 mô hình lý thuyết giải thích về lối sống: mô hình cấu trúc, mô hình chức năng và mô hình thay đổi. Các mô hình này giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách thức hình thành lối sống, và cũng từ đó, giúp xác định hệ thống các tiêu chí về lối sống. Trên cơ sở đó, đề tài đã xác định hệ thống các tiêu chí lối sống cá nhân và cộng đồng phù hợp với quan điểm lý thuyết trên, và đặc là đặt chúng trong chính bối cảnh xã hội – văn hóa Việt Nam hiện nay.

Đề tài cũng đề xuất một số quan điểm, xây dựng tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong đó vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, lối sống văn minh từ bạn bè trên thế giới, bổ sung cho các giá trị lối sống truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng và hình thành lối sống mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất có ý nghĩa quan trọng.

Đề tài cũng đã đề xuất các giải pháp để vận hành bộ tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đó là: 1/ Định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng con người mới trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 2/ Những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc cần được tiếp thu để trở thành hành trang, bản lĩnh văn hoá của người Việt Nam trong bối cảnh mới; 3/Lưu ý đên những đặc điểm của bối cảnh xã hội hiện thời, với tác động tích cực, tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến toàn xã hội, từng gia đình và mỗi cá nhân.

4. Đánh giá

Đề tài có giá trị khoa học và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Đề tài đã nêu được cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể, những nguyên tắc xây dựng tiêu chí, những đặc điểm chính của lối sống con người Việt Nam, đã xây dựng được bộ tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể về lối sống của con người Việt Nam hiện nay,và đưa ra các giải pháp vận hành bộ tiêu chí đó trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trần Thủy tổng hợp


Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Trương Quốc Bình
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2013 - 2014
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:PGS.TS. Bùi Quang Thắng
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012 - 2013
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:GS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.