Projects

Hợp tác quốc tế văn hoá trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam – chính sách, thực trạng và định hướng phát triển

Modified: Friday, March 11, 2011
Level scientific project: Đề tài cấp Bộ
Management-level scientific project: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Chairman of scientific project: PGS.TS. Lê Thị Hoài Phương
Implementing Agency scientific project: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
Time: 2003-2004

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Lê Thị Hoài Phương làm chủ nhiệm, thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đề tài giới thiệu khái quát chính sách của Nhà nước Việt Nam và của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về văn hoá từ năm 1986 đến nay. Khảo cứu thực trạng tình hình thực hiện những chính sách đó. Đánh giá kết quả, những mặt ưu điểm cũng như yếu kém, trên cơ sở đó nêu lên những kiến nghị giải pháp mang tính định hướng về lĩnh vực này, góp phần để các cơ quan lãnh đạo chức năng đề ra những chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế về văn hoá phù hợp với nội dung, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới ở Việt Nam.

Ngoài phần Mở đầu; Kết luận; Tài liệu tham khảo và Phụ lục, công trình được bố cục thành bốn phần:

Phần 1: Một số khái niệm và cơ sở lý luận của vấn đề giao lưu, hợp tác văn hoá ở Việt Nam.

Phần 2: Chính sách hợp tác quốc tế về văn hoá của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Phần 3: Thực trạng hoạt động hợp tác quốc tế về văn hoá trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam.

Phần 4: Định hướng phát triển công tác hợp tác quốc tế về văn hoá trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

Tài liệu đề tài:

Báo cáo khoa học; Sách (421 trang).

Nơi lưu giữ:

Chủ nhiệm đề tài; Phòng Thông tin - Thư viện, Viện VHNTVN.

Trần Thủy tổng hợp


Đề tài cấp Bộ

Công giáo và việc xây dựng môi trường văn hoá ở nông thôn vùng châu thổ sông Hồng hiện nay

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:TSKH. Phạm Lê Hoà
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:1999-2001
VIEW
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu phụng thờ Chử Đồng Tử ở châu thổ hạ lưu sông Hồng

+ Cấp quản lý:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
+ Chủ nhiệm đề tài:TS. Đỗ Lan Phương
+ Cơ quan chủ trì:Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam
+ Thời gian thực hiện:2002-2004
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.