Doctoral Dissertations

Tục hát Đúm ở vùng duyên hải Bắc Bộ

Modified: Wednesday, April 8, 2015
Code: 62 31 06 40
Doctoral candidate: Nguyễn Thị Tâm
Majors: Văn hóa học
Supervisor: PGS. TS: Nguyễn Văn Chính
Institution: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nghi lễ và Âm nhạc trong lễ hội dân gian Gò Tháp

+ Mã số:62 22 01 30
+ Nghiên cứu sinh:Trần Văn Thành
+ Chuyên ngành:Văn hóa dân gian
+ Người hướng dẫn:GS.TS. Nguyễn Chí Bền
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Thiết kế đồ đạc nội thất như một lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thời đại văn hóa đại chúng (Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh từ thời đổi mới đến nay)

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Trần Văn Bình
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Trịnh Duy Anh
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Nghệ thuật trang trí trên các di vật đồ đồng thời Nguyễn tại cố đô Huế

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phan Lê Chung
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS. Vĩnh Phối
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

Mỹ thuật hiện thực XHCN ở Việt Nam

+ Mã số:62 21 01 01
+ Nghiên cứu sinh:Phạm Trung
+ Chuyên ngành:Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
+ Người hướng dẫn:PGS.TS. Lê Bá Dũng
+ Thời gian bảo vệ:
VIEW

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.