Notifications

Thông báo xét tuyển đào tạo Tiến sĩ năm 2016

Monday, May 9, 2016

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                          

             Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2016

      

    Kính gửi: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

- Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-BVHTT&DL ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-BGD-ĐH&SĐH ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi các chuyên ngành đào tạo sau đại học;

- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT4 theo các chuyên ngành:

- Văn hoá học                                                             Mã số: 62 31 06 40

- Quản lý văn hoá                                                      Mã số: 62 31 06 42

- Văn hóa dân gian                                                    Mã số: 62 22 01 30

- Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật                                Mã số: 62 21 01 01

- Lý luận và Lịch sử Sân khấu                                Mã số: 62 21 02 21

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau

1. Điều kiện văn bằng: thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp (chương trình lệch nhau không quá 10% đvht) với chuyên ngành dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (chương trình lệch nhau không quá 40% đvht) và phải học các môn bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đúng ngành và ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

d) Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành, ngành phù hợp. Trường hợp này thí sinh phải dự thi như đối tượng chưa có bằng thạc sĩ (sẽ xem xét bảo lưu kết quả các môn học thạc sĩ trùng với chương trình học khi trúng tuyển).

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu: (xem hướng dẫn kèm theo công văn này)

3. Có hai thư giới thiệu

- của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.

- hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

(Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển)

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, theo các khía cạnh dưới đây:

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b) Năng lực hoạt động chuyên môn;

c) Phương pháp làm việc;

d) Khả năng nghiên cứu;

đ) Khả năng làm việc theo nhóm;

e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể thí sinh phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ trình độ B1 (hoặc tương đương) trở lên thuộc 1 trong 6 ngoại ngữ là Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật; hoặc chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ này có giá trị trong hai năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

- Có bằng đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên.

5. Kinh nghiệm nghiên cứu: có một trong các loại công trình khoa học sau:

- ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư công nhận.

- tham gia ít nhất 01 đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên.

- ít nhất 01 bài tham luận tại Hội thảo đã được in Kỷ yếu.

6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận về nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

II/ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

+ Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

+ Người thuộc dân tộc thiểu số.

+ Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

2. Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng từ 0,5 - 2 điểm vào điểm đánh giá hồ sơ. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN NCS GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển trong đó cần ghi rõ chuyên ngànhngoại ngữ đăng ký dự tuyển (chọn 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trình độ đào tạo (tiến sĩ), hình thức đào tạo (không tập trung), đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do...), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển. (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đơn của cơ sở đào tạo)

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, luận văn thạc sĩ; các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có); các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đã có.

3. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú.

4. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn.

7. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

   8. Các công trình khoa học đã công bố:

1/ Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở đã nghiệm thu (nộp photocopy quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu)

2/Hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng (photo trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài đã in)

3/Bài báo khoa học có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã công bố trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận.

9. Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh. (06 bản: 1 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh, 05 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh)

10. 02 Thư giới thiệu (để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu)

11. 02 Ảnh 4x6

Ghi chú: Viện chỉ nhận hồ sơ khi có đủ các loại giấy tờ trên. Khi nộp hồ sơ, cần mang theo các bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu với các bản sao, mang theo luận văn thạc sĩ  (trường hợp đối tượng dự tuyển là thạc sĩ).

IV/ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2016 được thực hiện theo phương thức xét tuyển (không thi môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ). Cơ sở đào tạo xét tuyển dựa trên các tiêu chí chung như sau:

- Hồ sơ dự tuyển: căn cứ trên kết quả học tập ở bậc đại học (đối với trường hợp là cử nhân), thạc sĩ, thành tích nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu, môn ngoại ngữ (đạt trình độ ngoại ngữ như quy định tại mục 4 phần I.),... để đánh giá xếp thứ tự ưu tiên.

- Trình bày bài luận: thí sinh trình bày bài luận về dự định nghiên cứu đề tài luận án trước Tiểu ban chuyên môn (mỗi chuyên ngành một tiểu ban).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2016

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 15 đến 25 tháng 8 năm 2016

Thời gian công bố kết quả: Tháng 11 năm 2016

Thời gian nhập học: Tháng 12 năm 2016

Địa chỉ liên hệ:

- Các cơ quan và cá nhân cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với cơ sở đào tạo theo địa chỉ:

Khoa Sau đại học, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người nhận hồ sơ:

PGS.TS. Phạm Lan Oanh - ĐT: 0916269936/ 04.38569158

Ths. Mai Thuỳ Hương -        ĐT: 0904773477/ 04.38569158

Ths. Trần Thị Hiên -             ĐT: 0988277386/ 04.38569158

Hoặc đọc thông tin chi tiết trên Website: www.vicas.org.vn

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin gửi đến Quí cơ quan Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2016. Đề nghị các đồng chí phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu của Quí cơ quan.

Xin cảm ơn sự cộng tác của Quí cơ quan.

 

KT.Q.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

Đã ký

Bùi Hoài Sơn

Thông báo cũ hơn:

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.