Journal of Cultural Studies

Click to enlarge

Tạp chí Văn hóa học

Title: Số 3 (19) - 2015
Published year: 2015

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

LÊ HỒNG LÝ

Nhận thức về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống trong giai đoạn hiện nay

3

LÊ ĐỨC HẠNH

Ứng xử văn hóa trong mối quan hệ vợ - chồng ở gia đình người Việt công giáo

10

ĐẶNG HOÀNG GIANG

Từ không gian văn hóa đến không gian văn hóa tộc người

17

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

BÙI QUANG THANH – NGUYỄN THỊ NHÀN

Nghệ nhân và chính sách đối với nghệ nhân ở một số nước trên thế giới

24

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Tập quán hôn nhân – gia đình của một số tộc người thiểu số ở Việt Nam (quan điểm của người trong cuộc)

32

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

ĐINH KHẮC THUÂN

Kim thạnh di văn ở Việt Nam thời Bắc thuộc

43

NGUYỄN DUY THIỆU

Phú Quý với một nền văn hóa đa dạng, đầm đà chất biển đảo

53

NGUYỄN NGỌC SƠN

Người Chăm và văn hóa Chăm Ninh Thuận

58

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Về mối quan hệ giữa trang trí bia đá với trang phục truyền thống Việt

66

NGUYỄN HỒNG NGỌC

Mỹ thuật truyền thống Việt – một cơ sở cho sáng tạo thiết kế hiện tại

75

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Về nghệ thuật công cộng

81

NGUYỄN THANH THỦY

Xã hội hóa trong lĩnh vực nghệ thuật

86

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH

Sự hiến sinh

91

Tạp chí Văn hóa học

Số 4 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 - 2014
Published year:2014
detail

Tạp chí Văn hóa học

Số 3 - 2014
Published year:2014
detail

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.