Doctoral Students

Nguyễn Phương Hòa

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Phương Hòa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14-01-1979          

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa chỉ liên lạc: 48B Tràng Thi, Hà Nội.

Điện thoại dđ: 0913203716

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 42
- Dissertation title: Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa và việc hoàn thiện chính sách văn hóa của Việt Nam
- Major: Quản lý Văn hóa
- Supervisor: PGS.TS. Từ Thị Loan; TS. Nguyễn Văn Tình

III. Scientific research activities

1. Tham gia Hội thảo

- Trình bày tham luận tại Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và việc xây dựng Chiến lược văn hóa đối ngoại  đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” (tháng 8/2014).

- Trình bày tham luận tại Hội thảo kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và Phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa và việc hoàn thiện chính sách văn hóa của Việt Nam do Văn phòng châu Á- Thái Bình Dương Tổ chức Pháp ngữ quốc tế tổ chức tại Hà Nội, tháng 11/2015.

- Trình bày tham luận tại Hội thảo “Xây dựng thương hiệu, vị thế của Phim Việt Nam” (tháng 12/2015)

2. Xây dựng và chủ trì triển khai thực hiện các Đề án, Dự án

-  Giám đốc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch trên lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2011-2015, hàng năm thiết kế và tổ chức các hội thảo “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa”.

- Chủ trì triển khai Chương trình Đào tạo quản lý Nghệ thuật do Học viện Devos, Hoa Kỳ thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Na Uy thông qua dự án Transposition (2014-2015).

3. Tham gia Ban soạn thảo các Chiến lược, Quy hoạch, Nghị định, Thông tư, Đề án, Đề tài

  • Tham gia Ban soạn thảo Chiến lược phát triển Văn hóa Đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-TG ngày 08 tháng 2 năm 2015.
  • Tham gia Ban Soạn thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
  • Tham gia Ban soạn thảo “Quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1456/QĐ-TTg ngày 19/08/2014.
  • Tham gia Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về Thông tin đối ngoại được ban hành tại Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015.
  • Tham gia Ban soạn thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hoa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam.
  • Tham gia Ban soạn thảo Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài được Bộ VHTTDL ban hành tại Thông tư số 10/2011/TT-BVHTTDL ngày 16/9/2011.
  • Tham gia Ban soạn thảo Quy chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Bộ, ban, ngành, địa phương triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngòai tới năm 2020”.
  • Tham gia Ban soạn thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ “Đào tạo học sinh sinh viên văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2030”.
  • Chủ tịch Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Mô hình tổ chức, họat động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài” (theo Quyết định số 65/QĐ-HTQT ngày 15/9/2014 của Cục Hợp tác quốc tế).
  • Tham gia tổ chuyên gia góp ý cho đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp quản lý Nhà nước về mỹ thuật trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”. (QĐ số 59/QĐ-MTNATL ngày 25/11/2015 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

4. Bài báo, công trình khoa học công bố

- (2,2015), “ Văn hóa nghệ thuật với việc quảng bá hình ảnh quốc gia”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 368.

- Tham gia Ban soạn thảo Báo cáo Quốc gia về việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

Cao Thị Vân

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.