Researchers and Staff

Lê Anh Tuấn

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1977

Quê quán: Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

Học vị:  Thạc sĩ                 Năm: 2009.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế từ năm 2000.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Các công trình đã công bố

a. Sách

- Champa - Tổng mục lục các công trình nghiên cứu, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb. Thuận Hóa, 2002.

- Di sản văn hóa nhà vườn xứ Huế và vấn đề bảo tồn, Tuyển tập, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật - Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế - Văn phòng Festival xuất bản, 2002.

- Tiếp cận văn hóa nghệ thuật miền Trung, Tuyển tập, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin xuất bản, 2004.

- Katu - Kẻ sống đầu ngọn nước, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb. Thuận Hóa, 2004.

- Văn hóa làng miền núi Trung Bộ - giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử, Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb. Thuận Hóa, 2005.

- Hải Cát: Đất và Người. Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb Thuận Hóa, Huế, năm 2006.

- Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ (dẫn liệu từ làng xã ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế). Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb Thuận Hóa, 2007.

- Hoa trên đá núi (Chân dung các dân tộc thiểu số phía Tây Quảng Bình). Nxb. Thống kê, 2007.

- Nhận thức về miền Trung Việt Nam hành trình 10 năm tiếp cận. Nxb. Thuận Hóa, 2009.

- Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích: Chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu. Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Nxb Thuận Hóa, Huế, năm 2011.

b. Các bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Một số nét về luật tục Katu ở Quảng Nam, tạp chí Văn hóa Quảng Nam, số 29, 2001.

- Người phụ nữ Katu trong xã hội cổ truyền, tạp chí Huế xưa và nay, số 46, 2001.

- Lễ hội đâm trâu trong đời sống các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn, Thông tin khoa học - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin, số 9, 2001.

- Tri thức bản địa của người Tà Ôi và vấn đề khai thác tài nguyên tự nhiên ở vùng núi Thừa Thiên Huế, tạp chí Huế xưa và nay, số 54, 2002.

- Đôi nét về luật tục Katu, tạp chí Dân tộc học, số 2, 2002.

- Về ngôi nhà gươl của người Katu Bắc Trường Sơn Việt Nam, Thông tin khoa học - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin, số 9, 2002.

- Luật tục Katu và quan hệ gia đình, Thông báo khoa học - Viện Văn hóa Thông tin, số 7, 2003.

- Hoạt động kinh tế của các nhóm tộc người thiểu số nói ngôn ngữ Việt - Mường ở phía tây Quảng Bình. Thông tin Khoa học, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật tại thành phố Huế, số tháng 3/2003.

- Tập quán quản lý và sử dụng nguồn nước của đồng bào thiểu số ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa hoc, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật tại Thành phố Huế, Số tháng 9/2003.

- An investigation into the changes in meaning of the Padil yaya symbol in the Katu culture, tạp chí Khoa học xã hội, số 6, 2004.

- Kinh tế Katu truyền thống và một số vấn đề đặt ra, Thông tin khoa học - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin, số 3, 2004.

- Các tộc người thiểu số và hoạt động giao thương xuôi ngược ở miền Trung, Thông tin khoa học - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin, số 3, 2005.

- Bảo tồn và phát triển làng đúc đồng truyền thống Huế nhìn từ mô hình Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 7 - 8, 2006.

- Xây dựng quy ước văn hóa ở làng xã Bắc Trung Bộ: từ sự kế thừa truyền thống đến việc nhìn nhận thực trạng.Thông tin Khoa học, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Thông tin tại Huế, số tháng 3/2007.

- Tìm hiểu dòng họ KaTu qua những câu chuyện về nguồn gốc và tín ngưỡng. Thông tin Khoa học, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Thông tin tại Huế, số tháng 3/2007.

- Tính đa dạng và linh hoạt trong sinh kế truyền thống người Nguồn (khảo cứu từ góc độ nguồn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và hệ món ăn). Thông tin Khoa học, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá Thông tin tại Huế, số tháng 9/2007.

- Biến đổi văn hóa tộc người trong bối cảnh phát triển đô thị ở Đà Nẵng. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số tháng 9+10/2010.

- Du lịch sinh thái - văn hóa tộc người: hướng phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa cộng đồng Katu ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số tháng 9+10/2010 (ISSN).

- Tìm hiểu một số giá trị đặc trưng của vườn chùa Huế. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (ISSN), Sở Khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế, số 3 (80)/2010, trang 3-15.

- Xây dựng đời sống văn hóa trong các khu tái định cư nông thôn và miền núi ở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số tháng 16-17/2011 (ISSN).

- Sự chuyển đổi của kinh tế truyền thống trong bối cảnh đô thị hóa ở Đà Nẵng (Trường hợp người Katu ở huyện Hòa Vang), tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, số tháng 18/2011 (ISSN).

 

Lê Quốc Thọ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.