Researchers and Staff

Bùi Thị Hoa

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Bùi Thị Hoa       Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1974

- Quê quán: thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

- Dân tộc: Kinh

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức vụ: Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Trình độ: Thạc sỹ      Ngành học: Văn hóa học

2. Quá trình công tác

- Từ 1998 - đến nay: Nghiên cứu viên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc Gia Việt Nam (VICAS) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

1. Thư ký Khoa học của đề tài: Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, năm 2013.

2. Thư ký khoa học đề tài: Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Hội đua bò Bảy Núi, An Giang, năm 2014.

3. Thư ký khoa học đề tài: Xây dựng dữ liệu tên đường ở Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2014.

3.2. Hội thảo khoa học

1. Văn hóa sử dụng thời gian rỗi trong gia đình Việt, do Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

2. Tìm hiểu chữ Hiếu trong quan niệm của Nho giáo và chữ Hiếu trong quan niệm của các tôn giáo cứu thế ở Nam Bộ, Hội thảo quốc tế về Nho giáo-Tiếp cận xuyên văn hóa, do ĐH KHXH & NV tổ chức.

3. Ngôn ngữ cồng chiêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Stiêng ở Bình Phước, Hội thảo quốc tế về Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

4. Tín ngưỡng thờ nữ thần ở huyện ven biển Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau-Từ góc nhìn Văn hóa biển, Hội thảo khoa học về Thờ Mẫu-Bản sắc và giá trị, do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

5. Đua bò-một lễ hội độc đáo của người Khmer vùng Bảy Núi, An Giang, Hội thảo Lễ hội đua bò-bản sắc và giá trị, do Viện và UBND tỉnh An giang tổ chức.

6. Ý nghĩa và giá trị nhân văn của lễ hội Ooc om boc, Hội thảo khoa học về Lễ hội đua ghe ngo, do Viện và UBND Sóc Trăng tổ chức.

7. Trên dòng Mê Kong: nguồn nước thiêng và nguồn nước của sự sống - Từ góc nhìn nhân học sinh thái, Hội thảo văn hóa sinh thái Miệt vườn, do Phân viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

8. Từ Nhà Rông đến Nhà Rông văn hóa - những vấn đề cần quan tâm suy nghĩ, Kỷ yếu Hội thảo về Nhà Rông, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

9. Những giá trị văn hóa đặc trưng và phương cách quản lý lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc-An Giang - một vài vấn đề trao đổi, Kỷ yếu Hội thảo công tác Quản lý Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, năm 2012.

10. Truyền thống Hiếu đạo và Hiếu đạo trong thờ cúng tổ tiên của gia đình người Việt ở Nam Bộ, Hội thảo Quốc tế về Thờ cúng tổ tiên (nghiên cứu trường hợp thờ cúng Hùng Vương), do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

3.3. Các công trình đã công bố

1. Sổ tay Hành hương đất Phương Nam (nhóm thực hiện), Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2002.

2. Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian 1986-2006 (nhóm thực hiện), Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, năm 2011.

3. Viết chuyên đề nghiên cứu: Biểu hiện và tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Khơ mer ở Sóc Trăng. Trong đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ (VICAS) “Tìm hiểu sự tác động của thực hành tín ngưỡng, hoạt động lễ hội vào lối sống của người Việt Nam”, năm 2012.

4. Viết chuyên đề nghiên cứu: Những thuận lợi, thách thức của công tác bảo tồn và việc áp dụng chính sách vào bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng tây nguyên (Qua nghiên cứu trường hợp Di sản văn hóa cồng chiêng người M'nông ở Dak Nông). Trong đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ (VICAS) “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới”, Tháng 6/2013.

5. Viết chuyên đề nghiên cứu: Đánh giá thực trạng và đề xuất nội dung quy hoạch về các hoạt động văn hóa: “Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên; Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và hoạt động triển lãm; Hoạt động điện ảnh; Hoạt động của các Thiết chế văn hóa… đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, thuộc đề tài “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), tháng 6/2015.

6. Viết chuyên đề nghiên cứu: “Dấu ấn văn hóa biển trong đời sống văn hóa cư dân huyện ven biển Trần Văn Thời-Cà Mau”. Thuộc đề tài: Kiểm kê khoa học di sản văn hoá phi vật thể huyện Trần Văn Thời (huyện ven biển), tỉnh Cà Mau,Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, tháng 12/2013.

7. Viết các chuyên đề nghiên cứu: Cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình CNH-HĐH; 2. Những biến đổi trong đời sống văn hóa gia đình ở Bà Rịa-Vũng Tàu; 3. Những biến đổi trong đời sống văn hóa cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu; Những biến đổi văn hóa xã hội dưới tác động của truyền thông đại chúng trong Đề tài Khoa học cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu) năm 2014: Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong quá trình Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa.

8. Tiếp cận nghiên cứu những biến đổi trong đời sống văn hóa gia đình ở Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ CNH-HĐH (qua khảo sát bốn cộng đồng nghiên cứu tại tỉnh BR-VT), T/c Thông tin KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, số 1(96), năm 2015.

* Phim Nhân học và phim tài liệu khoa học

1. Viết lời bình cho các phim: Lễ hội tâm nghết của người Mơ Nông ở Đak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Lễ hội ăn mừng lúa mới của người Ko ho ở Bắc Bình-Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Bà ni ở Bình Thuận; Đám cưới của người Chăm Islam ở Châu Phú-An Giang; Di sản văn hóa PVT làng nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang …

2. Viết báo cáo khoa học: Lễ hội Tâm nghết của người Mơ nông ở Dak Lak; Nghề dệt thổ cẩm của người Stiêng ở Bình Phước; Văn hóa ẩm thực trong gia đình người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa PVT nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Mỹ Phước thờ Đức Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang…

3. Viết báo cáo tổng điều tra di sản văn hóa PVT tộc người Stiêng (phần phong tục tập quán); Viết báo cáo tổng điều tra Di sản văn hóa phi vậ thể tộc người Ko ho (phần phong tục tập quán).

4. Thực hiện phim Di sản: Văn hóa ẩm thực của người Việt ở An Giang; Di sản văn hóa Phi vật thể của nghề đánh bắt cá ở An Giang; Lễ hội Kỳ Yên Đình Mỹ Phước thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Long Xuyên, An Giang.

5. Tham gia kiểm kê Di sản văn hóa Phi vật thể Lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang làm hồ sơ di sản Phi vật thể Quốc gia năm 2014.

*Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Phó Phân viện trưởng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Xuân Linh

 Kỹ thuật viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Ngọc Tiến

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.