Researchers and Staff

Nguyễn Minh Đức

Modified: Friday, July 1, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1972.

Quê quán: Hưng Yên .

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Văn hóa Sinh thái và Du lịch.

Học vị: Thạc sĩ Dân tộc học    Năm:  2011

2. Quá trình công tác

Từ năm 1997 đến nay: Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1.  Các đề tài đã tham gia

Tham gia đề tài  “Vai trò của truyền thống đại chúng trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn Việt Nam”, Cấp Bộ, 2002

Tham gia đề tài  “Vai trò của truyền thống đại chúng trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn Việt Nam” , Cấp Bộ, 2004-2005

Tham gia dự án : “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường của người dân ở các vùng trọng điểm; thực trạng của công tác tuyên truyền về môi trường và bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam”, 2006-2009

Chủ nhiệm đề tài: người Đàng Hạ ở Khánh Hòa, 2008

Chủ nhiệm đề tài: người Đàng Hạ ở Khánh Hòa, 2010-2011

Chủ nhiệm đề tài: Văn hóa của người Dao Tuyển ở VN và TQ, 2011

Chủ nhiệm đề tài Sưu tầm bảo tồn lễ hội làng Khe ( Thuận Thành- Bắc Ninh) , 2011

Chủ nhiệm đề tài : Tổng quan về di sản văn hóa phi vật thể người Đàng Hạ trên các đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn hoàn thành), 2012

Sưu tầm, bảo tồn lễ hội thả diều ở làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, 2013

Tham gia thực hiện đề tài : “ Văn hóa biển đảo Phú Quốc- Bảo vệ và phát huy giá trị”, 2015-2016

 

3.2. Các công trình đã công bố

- Văn hóa phi vật thể ở Hội An, tham gia, Bùi Quang Thắng chủ biên, Nxb. Thế giới, 2005.

- Đời sống văn hóa ở nông thôn ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, tham gia, Phan Hồng Giang chủ biên, Nxb. Văn hóa Thông tin, KX 05-02, 2001-2004.

Những công trình nghiên cứu dân tộc học ở Vân Nam (dịch chung với Lê Thị Ngọc Bích), Viện Văn hóa - Thông tin và tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xuất bản, Hà Nội, 2007.

- Văn hóa nước, sách dịch tiếng Trung Quốc, Nxb. Thế giới, 2008.

- Tri thức bản địa và văn hóa sinh thái của các tộc người thiểu số ở Việt Nam về môi trường và bảo vệ môi trường (nhiều tác giả). Nxb Thế giới, H. 2009.

- Nhân học hình ảnh (TS. Trần Văn Ánh chủ biên), Nxb. Văn hóa Thông tin, H.2010.

- Bản sắc văn hóa của người Dao vùng biên giới Việt - Trung (2011) (Tiếng Trung).

Vai trò phim tài liệu nhằm bảo tồn văn hóa tộc người, Kỷ yếu hội thảo nhân học quốc tế lần 16 tại Kunming. 2009

Nghề trồng quế người Dao – Yên Bái, Tạp chí Môi trường Đại học Kyoto – Nhật Bản, 2012

Thích ứng của con người với biến đổi khi hậu môi trường, Bảo tàng và Di sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Viện VHNTVN- Bảo tàng dân tộc học, 2013

Phim Nhân học “Hồn của  Đá” – Người Di tại Vân Nam, Bảo tàng Nhân học ĐH Vân Nam, 2009

Phim Nhân học “Hanoi in my mind” , Bảo tàng Nhân học ĐH Vân Nam, 2010

Đinh Văn Hạnh

Tiến sĩ

Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

*Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Phó Phân viện trưởng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.