Researchers and Staff

Đinh Văn Hạnh

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1963.

Quê quán: Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Dân tộc: Kinh.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phân viện trưởng - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học vị: Tiến sĩ           

Năm bảo vệ: 1997

2. Quá trình công tác

- Từ 1-1987 đến 9-1990: Cán bộ giảng dạy, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế).

- Từ 10-1990 đến 7-1999: Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Từ 8-1999 đến 9-2004: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Từ 10-2004 đến 6-2007: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Từ 7-2007 đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Hoạt động đào tạo

Biên soạn và giảng dạy các giáo trình Lịch sử thế giới cổ trung đại; Lịch sử văn minh thế giới; Lịch sử tôn giáo; Dân tộc học đại cương; Lịch sử Việt Nam đại cương; Bảo tàng học đại cương cho sinh viên khoa Lịch sử Đại học Tổng hợp Huế và sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch-trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Bài báo khoa học (tạp chí chuyên ngành) 

- Khảo sát cửa Kẻ Thử-Nghĩa Bình, Viện Khảo cổ học, “Những phát hiện mới về khảo cổ học 1987”,  Viết chung với Đỗ Bang.
- Về cửa Kẻ Thử, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3-4, 1989, Viết chung với Đỗ Bang
- Phát hiện bảy khẩu thần công có niên đại giữa thế kỷ 16, Viện Khảo cổ học, “Những phát hiện mới về khảo cổ học 1991”; đăng lại trên tạp chí Kiến thức Ngày nay, số 70, ngày 15-10-1991.
- Bạch Dinh, thắng tích nổi tiếng của Vũng Tàu-Côn Đảo, Tạp chí Truyền thống và Thời đại, số 1, tháng 10-1991.
- Phát hiện và tổ chức khai quật chiếc tàu cổ bị đắm ở Hòn Bà, Viện Khảo cổ học, “Những phát hiện mới về khảo cổ học 1992”, Viết chung.
- Phát hiện di chỉ khảo cổ học Châu Pha, Bà Rịa-Vũng Tàu, Viện Khảo cổ học, “Những phát hiện mới về khảo cổ học 1992”.
- Phát hiện và khai quật súng thần công cổ tại vùng biển Vũng Tàu năm 1992, Viện Khảo cổ học, “Những phát hiện mới về khảo cổ học 1992”.
- Phòng tuyến của thực dân Pháp ở Vũng Tàu cuối thế kỷ XIX, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 (277), 1994; tr 66-68.
- Táng tục của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Vũng Tàu, Tạp chí Dân Tộc và Thời Đại, Hội Dân Tộc Học Việt Nam, Hà Nội, số 11 và 12, năm 1994.
- Cái gốc của mấy tôn giáo ở đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Dân Tộc và Thời Đại, Hội Dân Tộc Học Việt Nam, Hà Nội, số 6 và 7, năm 1995.
- Tứ Ân - Nguyên lý đặc trưng của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Hòa Hảo, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, Số chuyên đề, Quý II-1996, tr 145-152.
- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa với phong trào kháng chiến chống Pháp, Tạp chí Xưa & Nay, số 40B (6-1997); từ trang 14.
- Về địa danh Bà Rịa, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 10 (160) 1997, từ tr. 21.
- Vài nét về đạo ông Trần ở Long Sơn-Vũng Tàu, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 10 (160) 1997, từ tr. 39.
- Hải cảng đầu tiên ở Vũng Tàu, Tạp chí Xưa & Nay, số 51B (5-1998); từ tr.19.
- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Tạp chí Xưa & Nay, số 70B (12-1999); từ trang 11.
- Những trung tâm thương mại Bà Rịa xưa, Tạp chí Xưa & Nay, số 76B (6-2000); từ tr.17.
- Vài nét về đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Nam Bộ, Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, tháng 8, Số 2 (2001). 
- Tản mạn Vũng Tàu, Tạp chí Xưa & Nay, số 118 (6-2002); từ trang 37.
- Cần đánh giá khách quan về nhân vật Huỳnh Tịnh Của, Tạp chí Xưa & Nay, số 210 (4-2004); từ trang 24.
- 1-5-1895, mốc lịch sử thành lập Thành phố Vũng Tàu? Tạp chí Xưa & Nay, số 212 (5-2004); từ trang 26 và tiếp theo số 212, Tạp chí Xưa & Nay, số 214 (6-2004); từ trang 34.
- Nên tái hiện nghi thức bắn thần công ở Vũng Tàu! Tạp chí Xưa & Nay, số 248 (11-2005); từ trang 34. 
- Vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu xưa, Tạp chí Xưa & Nay, số 256 (3-2006); từ tr. 24.
- Phác thảo cá tính Nam bộ, Tạp chí Xưa & Nay, số 277-278 (2-2007); từ tr. 25.
- Miếu Bà ở Côn Đảo thờ ai? Tạp chí Xưa & Nay, số 296 (11-2007).
- Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo nội sinh-Trường hợp đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở Nam Bộ, Thông báo Khoa học số 1 (6-2010); Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Bảo tồn và phát huy lễ hội dân gian một vài trải nghiệm, Thông báo Khoa học số 2 (2010); Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn hoá nước nhìn từ hoạt động thương hồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Văn hoá học, số 5 (9)-2013 (ISSN 1859-4859); tr. 10-13, 80.
- Nguyễn Hữu Cảnh (2015), In trong sách Nam phương linh từ (Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam), Nxb Hồng Đức và Tạp chí Xưa & Nay.
- Đặng Đại Độ (2015), In trong sách Nam phương linh từ (Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam), Nxb Hồng Đức và Tạp chí Xưa & Nay.

4.2. Hội thảo khoa học (quốc gia, quốc tế)

- Sự phát triển hệ thống tín ngưỡng của người Việt trong quá trình di cư về phương Nam-Nhìn từ tục thờ cúng cá Ông, Hội thảo Quốc tế Nhân học về Việt Nam: Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Cách tiếp cận Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV TpHCM và Đại học Toronto Canada tổ chức từ ngày 15-18/12/2007 tại Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đã in trong sách: “Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận Nhân học”, Quyển 2, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2010; tr. 157-162 và sách: Tiếp cận lịch sử, văn hoá và xã hội toàn cầu (Tuyển tập, Tập 1), NXB Thuận Hóa, Huế, 2012 (tr 274-278).
- Một vài suy nghĩ từ thực tiễn phục dựng quy trình và nghi thức bắn súng thần công phục vụ du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội thảo khoa học:“Quản lý di sản văn hóa thế giới và phát triển du lịch”, ngày 23-24/3/2008, tại thành phố Hội An
- Không gian tôn giáo và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Tạp chí Xưa & Nay, số 370 (12-2010); từ trang 22 (Hội thảo quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” do Viện Văn hóa Nghê thuật Việt Nam tổ chức, Pleiku-Gia Lai, ngày 14-11-2009).
- Vai trò của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong đời sống văn hóa, xã hội Nam Bộ cuối thế kỷ XIX và một số vấn đề cần quan tâm hiện nay, Hội thảo khoa học “Tín ngưỡng-tôn giáo Nam Bộ, những vấn đề cấp bách”, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TpHCM, tổ chức ngày 31-7-2009. In trong sách Nhân học & cuộc sống (2014), Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, tr. 265 - 279.
- Vài gợi ý cho một “Lễ hội văn hóa Hà Tiên” định kỳ, Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa Hà Tiên bảo tồn và phát triển” do Viện Văn hóa Nghê thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, Hà Tiên, ngày 24-9-2009.
- “Hành trình khám phá Mékong” - Thử đề xuất mô hình du lịch cho Đồng bằng sông Cửu Long, Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long” (do Bộ VHTT&DL-Văn phòng đại diện tại TpHCM tổ chức, trong khuôn khổ “Những ngày du lịch-văn hóa Mékong-Việt Nam-Nhật Bản”), tại Cần Thơ, ngày 4-12-2009.
- Nghìn năm Thăng Long cảm nhận về cá tính Nam Bộ, Hội thảo khoa học Quốc gia “Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1.000 năm Thăng Long Hà Nội”, (Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-9-2010. Đã in Sách: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố Hồ Chí Minh hướng về 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2010, Nghìn năm Thăng Long cảm nhận về cá tính Nam Bộ, tr. 617-625.
- Bảo tồn và phát huy lễ hội dân gian trong thế giới hội nhập, Hội thảo khoa học Quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập” ngày 25-11-2010, tại Đại học Văn hóa Hà Nội (in trong sách cùng tên).
- Du lịch duyên hải Nam Trung Bộ, Hành trình khám phá văn hóa biển, Hội thảo Quốc tế: Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam: Di sản văn hóa trong bối cảnh phát triển hội nhập, Tuy Hòa - Phú Yên, ngày 2-4-2011.
- Tổ tiên, ông bà trong tôn giáo nội sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam)”, Việt Trì-Phú Thọ, ngày 13-4-2011. In trong sách cùng tên, Nxb Văn hoá Thông tin, H. 2013.
- Miếu Hòn Bà Bãi Sau, viên ngọc quý của du lịch Vũng Tàu, Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá miếu Hòn Bà Vũng Tàu (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9-1-2012.
- Một vài nhận xét từ kết quả điều tra dư luận xã hội về hoạt động quản lý và tổ chức cúng lễ miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang, Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền các tỉnh phía nam-Trường hợp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang, (Châu Đốc, ngày 13-14/5/2012), Thư ký đề tài.
- Trao đổi thêm về công tác quản lý di tích miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, An Giang, Hội thảo quốc gia: Nghiên cứu hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền các tỉnh phía nam-Trường hợp lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang, (Châu Đốc, ngày 13-14/5/2012).
- Nguyễn Hữu Cảnh, đức trải cõi nam, Hội thảo quốc gia: Danh nhân Quảng Bình, Đồng Hới, ngày 30-31 tháng 7-2012 (trong sách cùng tên); in lại trong Tạp chí Xưa & Nay, số 442 tháng 12-2013
- Không gian văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu, Hội thảo Quốc tế “Bảo tàng với di sản văn hoá ở lưu vực sông Mékong và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu”, tổ chức tại Huế, ngày 11 và 12-6-2012 (Dự án hợp tác Quốc tế Nghiên cứu văn hoá lưu vực sông Mékong, giữa viện KHXH Vân Nam Trung Quốc và Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam), trong sách cùng tên.
- Luân thường Nho giáo trong tôn giáo nội sinh Đồng bằng sông Cửu Long, Hội thảo khoa học quốc tế Luân thường Nho giáo dưới góc nhìn xuyên văn hoá, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 1-6-2013 (trong sách cùng tên, từ trang 431-437).
- Danh nhân Quảng Bình với quá trình mở cõi phương Nam, UBND tỉnh Quảng Bình-Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Báo cáo khoa học hội thảo quốc gia về Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển, Nxb Chính trị-Hành chính, H. 2014, từ trang 207-219 (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo tại Đồng Hới ngày 25-4-2014).
- Tri thức dân dân gian độc đáo của ngư dân Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam" (Ngày 5-6/1/2015 tại thành phố Nha Trang).
- Mẫu - nữ thần trong tôn giáo nội sinh Nam Bộ - Nghiên cứu trường hợp đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (2016), Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu tín ngưỡng trong thời kỳ đương đại (trường hợp tín ngưỡng thờ mẫu)”, VICAS thực hiện tại thành phố Nam Định ngày 5, 6-1-2016.
- Thương cảng Nước Mặn thế kỷ 17 (2016), Hội thảo quốc gia “Bình Định với chữ quốc ngữ” (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức), Quy Nhơn ngày 12, 13-1-2016.

4.3. Sách đã in 

- Nhà Lớn Long Sơn (1994), Sở KHCN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất bản (Đồng tác giả với Phạm Quang Minh và Thái Quốc Việt).
- Căn cứ Minh Đạm, 1945-1975 (1994), Sở VHTT Bà Rịa-Vũng Tàu xb, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống).
- Di tích danh thắng Bà Rịa-Vũng Tàu (1996), NXB Chính trị Quốc gia (Đồng tác giả với Phạm Quang Minh và Nguyễn Văn Tâm)
- Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa của người Việt ở Nam Bộ, 1867-1975 (1999), NXB Trẻ.
- Chiến thắng Tầm Bó (1999, tb 2004), NXB Quân đội Nhân dân (Đồng tác giả với Trần Văn Thông và Nguyễn Đình Thống).
- Bà Rịa-Vũng Tàu đất và người (1999), NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Thị Tuyết chủ biên).
- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2000; hai tập), NXB Chính trị Quốc gia (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống và Cao Thái Bình).
- Bà Rịa-Vũng Tàu xưa và nay (2000), Tạp chí Xưa và Nay xuất bản, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống và Nguyễn Hạnh).
- Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Bà Rịa, 1930-2000 (2000), Sở VHTT Bà Rịa-Vũng Tàu xb, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống và Đỗ Trung).
- Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 1930-2000 (2002), Sở VHTT Bà Rịa-Vũng Tàu xb, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống và Trịnh Đình Thân).
- Bà Rịa-Vũng Tàu, di tích danh thắng tiêu biểu (2003), Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xb (bút danh Thạch Cơ Sơn).
- Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu (2004), NXB Trẻ (Đồng tác giả với Phan An, Giải thưởng sách hay 2005).
- Lịch sử biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2004), NXB Quân đội Nhân dân, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống).
- Lịch sử Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, 1930-2000 (2005), Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xb, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống, Vũ Quang Vinh, Cao Thái Bình).
- Địa chí Bà Rịa-Vũng Tàu (chủ biên Thạch Phương-Nguyễn Trọng Minh, 2005), NXB Khoa học Xã hội (Đồng biên soạn: Bùi Chí Hoàng, Đoàn Thiên Tích, Nguyễn Liệu, Nguyễn Thanh Lợi, Trần Nam Tiến).
- Lịch sử cách mạng tháng Tám 1945 ở Bà Rịa-Vũng Tàu (2005), Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xb, (Đồng tác giả với Võ Thị Mỹ Thơ).
- Thành phố Vũng Tàu trên đường phát triển (2005), Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xb (Viết chung với nhiều tác giả).
- Lịch sử Bà Rịa-Vũng Tàu-Tài liệu giảng dạy trong các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (2006), Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất bản,  Đồng tác giả với Bùi Thanh Hóa. 
- Bà Rịa-Vũng Tàu-con số và sự kiện (2007), Sở VHTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất bản, (Đồng tác giả với Phạm Diêm, Huỳnh Tới và Hồ Song Quỳnh).
- Lịch sử Đảng bộ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 1930-2005 (2009), Sở Thông tin-Tuyên truyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất bản, (Đồng tác giả với Nguyễn Đình Thống, Cao Thái Bình).
- Lịch sử Đảng bộ, quân và dân Thắng Nhì 1930 - 2010 (2015), Nxb Văn hoá - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh (viết chung với Nguyễn Đình Thống (cb), Cao Thái Bình, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh).

4.4. Đề tài khoa học (cấp tỉnh, cấp bộ) 

- Khảo cứu về Nhà Lớn Long Sơn, Vũng Tàu (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 1992, thư ký đề tài).
- Nghiên cứu căn cứ Minh Đạm (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 1993, thư ký đề tài).
- Di tích khảo cổ học Bưng Bạc (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 1994, thành viên thực hiện).
- Di tích khảo cổ học Bưng Thơm (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 1997, thành viên thực hiện).
- Địa chí Bà Rịa-Vũng Tàu (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 2000, thành viên thực hiện). 
- Lễ hội dân gian của ngư dân Bà Rịa-Vũng Tàu (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 2002-2003, Chủ nhiệm đề tài).
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư văn hóa phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 2004, thư ký đề tài).
- Nghiên cứu quan hệ giữa đặc điểm tâm lý người Việt ở Nam Bộ và tôn giáo bản địa, Đề tài cấp Nhà nước, MS: ĐT-ĐL-2003/16, 2003-2006, biên soạn chuyên đề Đặc trưng văn hóa và ý nghĩa biểu trưng tôn giáo của Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa.
- Nghiên cứu thiết kế mô hình súng thần công và phục dựng nghi thức bắn thần công phục vụ du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 2007, đồng chủ nhiệm đề tài với TS. Đại tá Võ Quang Hùng. 
- Một số vấn đề cơ bản về phát triển văn hóa nhằm phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Đề tài cấp Bộ, MS: CT09-22-03, Biên soạn chuyên đề “Ảnh hưởng của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đối với văn hóa Nam Bộ”.
- Những biến đổi văn hoá xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đề tài khoa học cấp tỉnh, 2015, Chủ nhiệm đề tài.

Phạm Thị Hằng

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

*Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Phó Phân viện trưởng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.