Our Researchers

Nguyễn Thị Kim Chi

Modified: Wednesday, February 22, 2012

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Nam Định.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên – Tạp chí Văn hóa học

Học vị: Cử nhân                Năm: 2002.

2. Quá trình công tác

- Từ năm 2004 đến nay: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài tham gia thực hiện

- Tham gia Hội thảo quốc tế về Đa dạng văn hóa và trao đổi văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa tổ chức tại Hà Nội năm 2004;

- Tham gia Hội thảo quốc tế Giá trị của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

- Tham gia xây dựng hồ sơ Vùng văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên đề nghị UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

- Tham gia xây dựng hồ sơ Không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh đề nghị UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

- Tham gia xây dựng hồ sơ Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng đề nghị UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

- Chủ nhiệm đề tài phi vật thể 2009: Nghề làm đàn ở làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện ứng Hòa, Hà Nội.

- Tham gia thực hiện đề tài Tục thờ Bà Chúa Kho ở làng Quả Cảm, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh (2008), chủ nhiệm đề tài Trần Thị Thủy.

- Tham gia thực hiện đề tài Làng nghề đan cỏ tế Lưu Thượng (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) (2009).

Ngoài ra còn tham gia thực hiện xuất bản thông báo khoa học, sách của Viện từ năm 2004 đến nay.

3.2. Dịch tài liệu

- Chính sách văn hóa Đức.

- Văn hóa tổng quan phê phán về các khái niệm và định nghĩa của A.L.Krober và Clyde Kluckhohn đăng trên Thông báo khoa học số 2/2005.

4. Khen thưởng

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có thành tích trong việc xây dựng hồ sơ Dân ca quan họ Bắc Ninh đệ trình UNESCO.

Nguyễn Mạnh Cường

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên -Trung tâm Dư luận Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Phạm Thị Dung

Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện

detail

Vũ Tuấn Dũng

Cử nhân

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Phan Mạnh Dương

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

detail

Nguyễn Phước Báo Đàn

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Dương Hồng Đức

Kỹ sư

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.