Our Researchers

Nguyễn Tuấn Anh

Modified: Tuesday, June 28, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Bút danh khác: Nguyễn Lâm Tuấn Anh

Sinh ngày: 08 - 07 - 1974                   

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An 

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên chính

Chức vụ: Phó giám đốc, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về văn hóa thể thao và du lịch.

Học vị: Thạc sĩ            Năm bảo vệ: 2003

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 1997.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Các đề tài đã và đang tham gia

- Văn hoá nông thôn trong phát triển, đề tài cấp Bộ, Bộ Văn hoá - Thông tin. 1997-2000.

- 20 năm mô hình văn hoá Hải Hậu, Tổng kết của Bộ Văn hoá Thông tin về điển hình xây dựng đời sống văn hoá nông thôn, 1999.

- Chính sách văn hoá vì sự phát triển, Dự án hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển, 2001-2003.

- Đánh giá năng lực lập kế hoạch hành động, theo dõi, giám sát các mục tiêu vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2005, UNICEF và Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Việt Nam, 2001.

- Thực trạng đời sống văn hóa đô thị và khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX05: Văn hoá, con người và nguồn nhân lực, 2001-2004.

- Chương trình khảo sát về đời sống văn hoá công nhân các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Viện Văn hoá - Thông tin và Sở Văn hoá Thông tin Đồng Nai, 2004-2005.

- Dòng quà tặng và vốn xã hội - Nghiên cứu hai cộng đồng nông thôn Việt Nam. Khoa Nhân học, trường Đại học Tổng hợp Toronto Canada, 2004-2007.

- Festival Huế: Câu chuyện về hội nhập và phát triển văn hoá (Các đánh giá chính sách và định hình mô hình tổ chức gắn với hội nhập và phát triển), Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hoá. 2007-2008.

- Hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước, mã số: ĐTĐL - 2005/07.  2005-2006

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu xung đột giữa chủ Hàn Quốc và công nhân Việt Nam tại Việt Nam, Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Viện Văn hoá và du lịch Hàn Quốc, 2008-2010.

- Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam. Khoa Nhân học, trường đại học tổng hợp Toronto, Canada. 2012-2014.

- Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Bộ. Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 2014-2015.

3.2. Các công trình đã công bố

Sách

- Văn hoá của nhóm nghèo ở Việt Nam (viết chung), Nxb. Văn hoá Thông tin, 2001.

- Đời sống văn hoá đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (viết chung), Nxb. Văn hoá Thông tin, 2005.

- Một số yếu tố văn hóa, giáo dục ảnh hưởng tới sự phát triển làng – xã (Từ hướng tiếp cận Toàn Thể luận Khinh - Trọng) (viết chung). Nxb Thế Giới. Hà nội, 2006.

- Giáo trình: Chính sách văn hoá. Trường Đại học văn hoá Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2009.

Bài viết

- Thực trạng văn hóa nông thôn đương đại và những xu hướng biến đổi (viết chung). Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số: 7 & 8, năm 2000.

- Việc hưởng thụ văn hoá tại gia đình của cư dân Bình Dương từ điều tra định lượng. Tham luận tại hội thảo: Xây dựng đời sống văn hóa đô thị vùng công nghiệp tập trung tại miền Đông Nam Bộ. Tổ chức tại tỉnh Bình Dương, ngày 23- 24 tháng 12 năm 2002

- Lễ hội cầu mùa của người Dao đỏ (viết chung). Tạp chí: Vietnam social sciences (tạp chí Khoa học Xã hội), số 1 (99), 2004.

- Mô hình hưởng thụ văn hoá của cư dân khu công nghiệp từ điều tra định lượng (Trường hợp tỉnh Bình Dương). Tham luận tại hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

- Xã hội hoá dịch vụ công trong ngành văn hoá thông tin, vai trò của các tổ chức trung gian (viết chung). Tham luận hội thảo: Dịch vụ công và vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với dịch vụ công - Kinh nghiệm quốc tế và của Việt Nam. Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức nhà nước, tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2005.

- Ảnh hưởng của mô hình làng xã truyền thống tới sự biến đổi làng xã đồng bằng sông Hồng. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 4 (250), 2005.

- Chuyển đổi kinh tế, những vấn đề về môi trường và quản lý đất ở một làng đồng bằng Sông Hồng. Tham luận hội thảo quốc tế về Văn hoá tộc người và sinh thái nhân văn lưu vực sông Hồng. Tổ chức tại Vân Nam, Trung Quốc. Tháng 1 năm 2008.

- Nhóm năng lực vượt trội và quá trình chuyển đổi lao động nghề nghiệp nông thôn - trường hợp xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tham luận hội thảo khoa học Trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách và cán bộ nghiên cứu & phát triển về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn. Trường Đại học nông lâm Huế, tháng 12 năm 2008.

- Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống khu vực đồng bằng Sông Hồng. Tham luận hội thảo khoa học: Phát triển du lịch khu vực đồng bằng Sông Hồng. Tổng cục du lịch, 14/10/2009.

- Phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt Nam, những giải pháp từ chính sách. Tham luận hội thảo khoa học: Công nghiệp văn hoá ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Bộ VHTT&DL, 30/08/2009.

- Lễ hội năm 2010 nhìn từ dư luận xã hội. Tham luận hội thảo khoa học quốc tế: Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền thống trong xã hội Việt Nam đương đại (Trường hợp Hội Gióng). Bộ Văn hoá thể thao và du lịch, 20/04/2010.

- Một cách nhìn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Tham luận hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa trong thế giới hội nhập. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 25/11/2010.

- Tổ chức dòng họ và lễ giỗ tổ ở Phong Cốc (Yên Hưng, Quảng Ninh) (viết chung). Tham luận hội thảo khoa học quốc tế Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam). Bộ VHTTDL, Ủy ban Quốc gia UNESCO VN và UBND tỉnh Phú Thọ, 13/04/2011.

- Quản lý và tổ chức lễ hội, kinh nghiệm từ mô hình lễ hội Đền Trần 2012. Tham luận hội thảo Hoạt động tổ chức, quản lý lễ hội cổ truyền ở các tỉnh phía Nam, nghiên cứu lễ hội Bà chúa xứ núi Sam, tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Nguyễn Thị Bình

Cử nhân

Phòng Tài vụ - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

detail

Nguyễn Trung Bình

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

detail

Lâm Thị Kim Chi

Cán bộ hành chính - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Huế.

detail

Nguyễn Thị Kim Chi

Cử nhân

Nghiên cứu viên – Tạp chí Văn hóa học

detail

Nguyễn Mạnh Cường

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên -Trung tâm Dư luận Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.