Our Researchers

Nguyễn Thị Minh Diệp

Modified: Thursday, July 7, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 22/5/1990

Quê quán: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

2. Quá trình công tác 

Từ năm 2013 đến nay: Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ cấp Bộ

- (2013) Tham gia xử lý dữ liệu cho Khảo sát Dư luận xã hội về 15 năm thực hiện Nghị quyết BCH trung ương 5, khóa VIII, phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện nghị quyết BCHTW khóa VIII về “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

- (2013) Tham gia xử lý số liệu cho Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- (2014) Tham gia viết 01 chuyên đề đề tài cấp Bộ (2014-2015): Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

4.2. Chương trình mục tiêu quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể

- (2013), Nghề rèn của người Nùng An ở xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng). Công việc: Điền dã thu thập tư liệu.

4.3. Các đề án, quy hoạch, hồ sơ di sản

- (2013) Tham gia thực hiện Hồ sơ di sản - di sản văn hóa phi vật thể Hội làng Lệ Mật, Long Biên, Hà Nội

- (2014) Tham gia thực hiện dự án xây dựng hồ sơ: Kéo co truyền thống ở Việt Nam.

4.4. Đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp viện

- (2014) Khảo sát Dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần. Công việc: hỏi phiếu điều tra, nhập liệu.

4.5. Đề tài, dự án hợp tác với nước ngoài

- (2014) Tham gia thực hiện dự án: Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam (Đề tài hợp tác với khoa Nhân học, đại học Toronto, Canada).

5. Khen thưởng và Giải thưởng: Không

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.