Our Researchers

Lê Tuấn Hưng

Modified: Friday, July 1, 2016

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 1978                                              

Giới tính: Nam

Chức vụ: nghiên cứu viên

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội

Email: letuanhungvicas@gmail.com

2. Quá trình công tác

Từ tháng 2007 - nay: Nghiên cứu viên, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1.  Các đề tài đã tham gia

1. Tham gia thực hiện đề tài : Lễ cúng cầu mưa của người Raglai ở Ninh Thuận, 2008-2009

2. Tham gia thực hiện đề tài : Sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật cồng chiêng của người Raglai, Tỉnh Ninh Thuận, 2009 - 2010

3. Tham gia thực hiện đề tài : Nghi lễ tang ma cả sư người Chăm Ahiêr ở Trị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, 2011 - 2012

4. Ngoài ra còn tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khác  thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tại các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Nam, Lào Cai, ...

5. Tham gia đề tài: “Tác động của các hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, 2012 - 2013

6. Tham gia đề tài : Văn hóa biển đảo Phú Quốc- Bảo vệ và phát huy giá trị, 2015 -2016.

3.2. Các công trình đã công bố

- “Kênh truyền thông nào phù hợp với đồng bào dân tộc? (Qua nghiên cứu nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường của dân tộc Thái ở xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên)”, Tác giả, in trong Kỷ yếu hội thảo: “Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường”, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội 2009, 2009.

- “Đánh giá những mặt mạnh – yếu của công tác truyền thông môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong những năm gần đây”, Tác giả, in trong Kỷ yếu hội thảo: “Đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và bảo vệ môi trường”, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội 2009, 2009

- “Từ ảnh dân tộc chí đến ảnh dân tộc học và nhân học”, Tác giả, in trong Kỷ yếu hội thảo “Văn hóa tộc người dưới góc độ nhân học hình ảnh”, 2010

- Đạo diễn phim nhân học: “Một ngày của người đồng nát”, Đồng tác giả, chương trình nhân học hình ảnh tại Vicas, 2010.

Trần Văn Hiếu

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa

detail

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Trương Thị Thúy Hà

Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa

detail

Lê Minh Hoàng

Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.