Academic Board

  • Năm 2015

1. GS. TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2. GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. GS. TS. Lương Văn Hy, Trường ĐH Toronto, Canada

4. PGS. TS. Đặng Văn Bài, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

5. PGS. TS. Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

6. PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

7. PGS. TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

8. PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

9. PGS. TS. Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

10. PGS. TS. Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

11. PGS. TS. Lê Thị Hoài Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

12. PGS. TS. Lương Hồng Quang, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

13. PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

14. PGS. TS. Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

15. PGS. TS. Bùi Quang Thắng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

16. TS. Trần Đình Hằng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

  • Năm 2004

1. GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chuyên gia cao cấp Bộ Văn hóa – Thông tin.

2. GS. TS. Nguyễn Đình Quang, Bộ Văn hóa – Thông tin.

3. PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa – Thông tin.

4. PGS. TS. Trần Lâm Biền, Tạp chí Di sản, Bộ Văn hóa – Thông tin.

5. PGS. TS. Trần Đức Ngôn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

6. PGS. TS. Bùi Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa – Thông tin.

7. TSKH. Phan Hồng Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch hội đồng.

8. PGS. TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin, Phó chủ tịch thường trực.

9. PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin, Phó chủ tịch hội đồng.

10. PGS. TS. Đặng Việt Bích, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin.

11. TS. Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin.

12. TSKH. Phạm Lê Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thông tin

13. TS. Lương Hồng Quang , Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa, Viện Văn hóa – Thông tin, Thư ký hội đồng.

  • Năm 2003

1. GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chuyên gia cao cấp Bộ Văn hóa – Thông tin.

2. GS. TS. Nguyễn Đình Quang, Bộ Văn hóa – Thông tin.

3. PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa – Thông tin.

4. PGS. TS. Trần Lâm Biền, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

5. PGS. TS. Trần Đức Ngôn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

6. PGS. TS. Bùi Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa – Thông tin.

7. TSKH. Phan Hồng Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch hội đồng.

8. PGS. TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin, Phó chủ tịch thường trực.

9. PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin, Phó chủ tịch hội đồng.

10. TS. Lương Hồng Quang, Trưởng ban Văn hóa đương đại, Viện Văn hóa – Thông tin, Thư ký hội đồng.

11. PGS. TS. Đặng Việt Bích, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin.

12. TSKH. Phạm Lê Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thông tin

13. TS. Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa – Thông tin.

14. TS. Lê Thị Hoài Phương, Trưởng ban Văn hóa thế giới, Viện Văn hóa – Thông tin.

  • Năm 2002

1. GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa – Thông tin.

2. GS. TS. Nguyễn Đình Quang, Bộ Văn hóa – Thông tin.

3. GS. TSKH. Huỳnh Khái Vinh, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

4. PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa – Thông tin.

5. PGS. TS. Trần Lâm Biền, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

6. PGS. TS. Trần Đức Ngôn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

7. TS. Bùi Tiến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa – Thông tin.

8. TSKH. Phan Hồng Giang, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Chủ tịch hội đồng.

9. TS. Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Phó chủ tịch hội đồng.

10. TS. Nguyễn Tri Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Phó chủ tịch hội đồng.

11. TS. Lương Hồng Quang, Trưởng ban Văn hóa đương đại, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Thư ký hội đồng.

12. TSKH. Phạm Lê Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thông tin

13. TS. Hoàng Sơn, Trưởng ban Văn hóa cổ truyền, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật.

14. TS. Lê Thị Hoài Phương, Trưởng ban Văn hóa thế giới, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật.

  • Năm 2000

1. GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa – Thông tin.

2. GS. TS. Nguyễn Đình Quang, Bộ Văn hóa – Thông tin.

3. GS. TSKH. Huỳnh Khái Vinh, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

4. PGS. TS. Đỗ Văn Trụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa – Thông tin.

5. PGS. TS. Trần Thu Hà, Giám đốc Nhạc Viện Hà Nội.

6. PGS. TS. Trần Đức Ngôn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội.

7. GS. Phạm Công Thành, Đại học Mỹ thuật, Hà Nội.

8. TS. Bùi Tiến, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa – Thông tin.

9. TS. Nguyễn Chí Bền, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

10. TSKH. Phan Hồng Giang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Chủ tịch hội đồng.

11. TS. Nguyễn Tri Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật, Phó chủ tịch hội đồng.

12. TSKH. Phạm Lê Hòa, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, thư ký hội đồng.

13. TS. Lương Hồng Quang, Trưởng ban Văn hóa đương đại, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật.

14. TS. Hoàng Sơn, Trưởng ban Văn hóa cổ truyền, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật.

15. TS. Lê Thị Hoài Phương, Trưởng ban Văn hóa thế giới, Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.