Research News

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể về tín ngưỡng thờ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Wednesday, March 02, 2011          3568 views

Việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể về tín ngưỡng thờ Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành từ ngày 25/8/2010 đến ngày 25/2/2011. Đây là một phần việc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO của Viện.

Việc kiểm kê nhằm:

- Khảo sát và đánh giá thực trạng sinh hoạt tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi hành chính tỉnh Phú Thọ, nơi nảy sinh, tồn tại và lưu truyền hình thức thờ phụng các vua Hùng.

- Bước đầu tập hợp một cách có hệ thống những cứ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp để đánh giá thực trạng hiện tồn của thiết chế tín ngưỡng cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng – lễ hội liên quan trực tiếp đến các vua Hùng; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ vua Hùng (như đã tiến hành ở những cấp độ và mức độ khác nhau từ nhiều năm trước đây).

- Thu thập cứ liệu khoa học theo tiêu chí UNESCO đặt ra để phục vụ công tác xây dựng hồ sơ trình UNESCO xét duyệt và công nhận di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kết quả kiểm kê bước đầu cho thấy: trên địa bàn 12 huyện, thị xã, thành phố (Việt Trì) với 109 làng/thôn/khu dân cư trong đó 47 làng/thôn (tại 29 xã/phường/thị trấn) có sinh hoạt văn hóa lễ hội của địa phương gắn với sinh hoạt tín ngưỡng thờ Hùng Vương và tên gọi điện thờ (theo người dân) đích danh là nơi thờ tự Hùng Vương, hoặc tên của một trong số 18 đời các vua Hùng. Các làng/thôn này, tập trung đông trên địa bàn huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì. Tại một số làng/thôn của huyện Cẩm Khê (làng Khổng Tước), Lâm Thao (hai thôn Trẹo, Vi), Việt Trì (làng Hùng Lô) còn có các địa danh cụ thể như ao đầm, thao trường luyện quân của vua Hùng, nơi vua dừng ngựa thăm dân, nơi vua cùng dân đón xuân vui Tết, nơi vua dạy dân trồng lúa,…Cùng với các di tích tín ngưỡng trên, hiện có 139 di tích tại 52 xã (76 làng/thôn/khu) của 12 huyện đã và đang hiện tồn các cơ sở thờ tự mang các hiệu danh, mỹ danh, tước danh Cao Sơn Minh Vương, Đột Ngột Cao Sơn, Ất Sơn Thánh Vương, Viễn Sơn Thánh Vương…

 

Chi tiết

- Báo cáo tổng quan về kiểm kê khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

(Report on the scientific inventory of the worship of Hùng Kings in Phú Thọ province)

(Rapport d'inventaire national le culte des rois Hùng Dans la province de Phú Thọ)

 

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.