Training News

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Vũ Mạnh Hà

Thursday, July 7, 2011          3789 views

Ngày 4/7/2011, tại Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp nhà nước - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, NCS Vũ Mạnh Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa đề tài “Nghiên cứu quan hệ văn hóa – kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng Việt Nam” có mã số 62 31 73 01, do PGS.TS. Phạm Mai Hùng hướng dẫn khoa học.

Đề tài luận án được các thành viên Hội đồng đánh giá khá cao bởi tính thực tiễn của nó trong việc “Góp phần hoàn thiện thể chế, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng thời “giúp cho các bảo tàng có thêm cơ sở khoa học để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình…”

Cấu trúc của Luận án gồm 2 phần: chính văn và phụ lục. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình công bố của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo, phụ chú, phụ lục, phần chính văn gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận giải quyết mối quan hệ văn hóa – kinh tế trong hoạt động của các bảo tàng Việt Nam

Chương II: Thực trạng mối quan hệ văn hóa – kinh tế trong các hoạt động bảo tàng Việt Nam

Chương III: Những quan điểm và giải pháp cơ bản để giải quyết mối quan hệ văn hóa – kinh tế trong hoạt động bảo tàng ở Việt Nam

NCS Vũ Mạnh Hà đã trình bày tóm tắt Luận án trước 7 thành viên của Hội đồng. Hội đồng đã bỏ phiếu công nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa học cho NCS Vũ Mạnh Hà.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.